Budapest XVIII. Kerületi Gyámhivatal

 

 

Kapcsolattartás

Szervezeti egység: Gyámhivatal

Ügytípus leítása:
A kapcsolattartás célja:
- a gyermek és a szülő valamint a kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó közötti családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá 
- az arra jogosult szülő a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérje, tőle telhetően elősegítse. 
  
A kapcsolattartási jog formái: folyamatos és időszakos kapcsolattartás a gyermek elvitelének jogával és visszaadásának kötelezettségével, továbbá a gyermek tartózkodási helyén történő meglátogatása, levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés. 
  
A gyermekkel való kapcsolattartásra mind a szülő, mind a nagyszülő, mind a nagykorú testvér, továbbá - ha a szülő nem él vagy tartósan akadályozott, vagy kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja – a gyermek szülőjének testvére valamint szülőjének házastársa jogosult. 
  
A gyámhivatal indokolt esetben előmozdítja a szabadságvesztésben vagy előzetes letartóztatásban lévő szülő gyermekével való kapcsolattartását, ha ez a gyermeket nem veszélyezteti. Ennek érdekében a gyámhivatal a szülő kérelmére, illetve a büntetés-végrehajtási intézet megkeresésére – a jegyző véleményének figyelembevételével - a gyermekre vonatkozó információkat adhat.” 
  
A gyámhivatal vita esetén bármelyik fél kérelmére szabályozza a kapcsolattartást, kivéve, ha a szabályozás a bíróság hatáskörébe tartozik. 
A gyámhivatal intézkedik a bíróság által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról.
A gyámhivatal a kapcsolattartást elsősorban egyezség létrehozásával – tárgyalás megtartásával – rendezi. Ennek során a szülő és más kapcsolattartásra jogosult a folyamatos és időszakos kapcsolattartás gyakoriságáról és időtartamáról, a gyermek átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről és módjáról, a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről, az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról megegyezhetnek  Az egyezséget a gyámhivatal jóváhagyja, ha az megfelel a gyermek érdekének és a kapcsolattartás céljának.
Egyezség hiányában a gyámhivatal - a kapcsolattartás céljának megfelelően – a szülő és más kapcsolattartásra jogosult méltányos érdekére, körülményeire, a gyermek korára, egészségi állapotára, tanulmányi előmenetelére tekintettel a gyermek érdekében dönt.
A gyámhivatal a kapcsolattartás helyszíneként a gyermekjóléti szolgálat helyiségét is megjelölheti és egyben kötelezheti a gondozó szülőt a gyermek ezen helyen történő átadására.
A gyámhivatal a már megállapított kapcsolattartási jogot a gyermek érdekében – kérelemre – korlátozza, ha a jogosított a jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére visszaél. Visszaélésnek minősül, ha a jogosult nem a szabályozásnak megfelelően él a kapcsolattartási jogával, illetve ha ezen kötelezettségének önhibájából hat hónapig nem tesz eleget.
A gyámhivatal – kérelemre – a már megállapított kapcsolattartási jogot megvonja, ha a jogosított a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére súlyosan visszaél, és e magatartásával a gyermek nevelését és fejlődését súlyosan veszélyeztette.
     
A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala
 
A hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe:
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  közigazgatási területe, amennyiben a kiskorú törvényes képviselőjének állandó bejelentett lakóhelye Budapest XVIII. kerületben van.
 
 
Szükséges okiratok:
Jegyzőkönyv felvételéhez : személyi igazolvány ( útlevél )
                                            lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 
Az eljárás megindítására jogosult:
Bármely nagykorú cselekvőképes személy, 14. életévét betöltött kiskorú.
 
Az ügyintézés helye:
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Gyámhivatala, 1181. Budapest, Városház u. 16.
 
Elérhetősége: 
Levelezési címe: 1675 Budapest, Pf. 49.
Telefon: 06-1/ 296-13-00
Fax:  296-14-71
 
 
Ügyfélfogadás:
hétfő 13.30 - 18.00 óra, szerda 8.00 - 16.00 óra, péntek 8.00 - 12.00 óra.
 
 
Ügyintézés határideje és díja: 22 munkanap    Az eljárás költség- és illetékmentes.
 
 
Jogorvoslat: A fellebbezést a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.
 
 
Alkalmazott jogszabályok:
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 20004. évi CXL. törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1)-(2) bekezdés.
 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  (Gyer.) 27.§ - 33/B.§
 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  9.§  a., b./ pontja
 
 
Forrás: http://www.bp18.hu/ugyleirasok.55
 
 

 

0.021 mp