Jogi kislexikon

 


 

A,  Á,  B,  C,  Cs,  D,  E,  É,  F,  G,  Gy,  H,  I,  Í,  J,  K,  L,  M,  N,  Ny,  O,  Ó,  Ö,  P, R,  S,  Sz,  T,  Ü,  V,  Z,

 


 

 

Alkotmány 1949. évi XX. törvény (hatályon kívül helyezve 2012 . jan. 1.)

Alaptörvény 2011. április 25 hatályba lépett 2012. január 1. ill. Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.)

az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.),

az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (Art.) első generációs adótörvény, és a 2003. évi XCII. törvény (új Art.),

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.),

az alapvető jogok biztosáról (ombudsman)szóló 2011. évi CXI. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény,

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény,

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.),

a bírósági ügyvitel szabályairól 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz)

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.)

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bjt.),

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.),

a büntetőtörvénykönyvről szóló az 1978. évi IV. törvény (Btk.),

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az EU tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról … szóló 2009. évi XLVII. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.),

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)

a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.),

az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (eho),

az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény,

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény(Kjnp.),

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (Ekho),

az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (EVA),

az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (Eat.),

az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény,

az Európai Unióról szóló szerződés és az európai közösséget létrehozó szerződés (EKSZ)  egységes szerkezetben megjelent az EU hivatalos lapjának 2006. december 29.-i számában,

az Európai Unió Alapjogi Chartájának kihirdetéséről szóló  2007. évi CLXVIII. törvény,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény,

a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény,

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.),

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.),

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.),

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),

a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.),

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.),

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény,

a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.),

a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény (Hmtv.),

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (Cct.),

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.).

a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.),

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.),

a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (Jht.)

a jogalkotásról szóló  2010évi CXXXtörvény  (Jat.),

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.),

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény ( Ktjt.)

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.),

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. (Kjt.),

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CXI. törvény (Kbt.),

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.),

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény ( Ltv.)

a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet,

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény,

a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (Vámtv.),

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (Ksztv.),

a központi elektronikus szolgáltató rendszerről szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelet,

a központi elektronikus szolgáltató rendszer és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeiről szóló 84/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet,

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (röv. Kttv.) a törvény 2012. március 1-jén lép hatályba.

a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény,

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. (Ktv.),

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény,

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény,

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény,

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2011. évi CLXXXV. Törvény,

a munka  törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt., vagy Munka tv.),

2012. július 1. ig hatályos

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (2012. július 1. napján lép hatályba).

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met.), 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (munkavéd. tv),

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény,

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény (a korábbi Országos Érdekegyeztető Tanács helyébe lépő szervezet),

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,

a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmtvr.),

a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló 2010. évi C. törvény,

az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (Pmtv.),

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010.évi CLVIII. tv (PSZÁF),

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.),

a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.),

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.),

a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (Ptv.),

a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény,

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (Avtv. vagy adatvédelmi tv.),

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.),

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Sztv vagy Szabs. tv.),

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.),

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjt.),

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.),

a szövetkezetekről  szóló 2006. évi X. törvény (Szövetkezeti tv.),

a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.),

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.),

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.),

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (tao. tv.),

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.),

a tőkepiacról  szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.),

az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (Ütv.)

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.),

a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény (Vbt.),

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.).

0.03 mp