Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvényben foglaltak alapján az Országgyűlési Biztos Hivatala – benne az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Irodája, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának Irodája és a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája – megszűnt, 2012. január 1-jétől feladatait jogutódként az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vette át.

 

Tájékoztató az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről |

 
Az Országgyűlés az alapjogok védelme érdekében – kizárólag neki felelős megbízottként – választja meg az alapvető jogok biztosát.
 
Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt) 18. §-a alapján az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság, például:
– közigazgatási szerv,
– helyi önkormányzat,
– nemzetiségi önkormányzat,
– kötelező tagság alapján működő köztestület,
– a Magyar Honvédség,
– rendvédelmi szerv,
– közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e jogkörében,
– nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző szerve,
– közjegyző,
– törvényszéki végrehajtó,
– önálló bírósági végrehajtó vagy
– közszolgáltatást végző szerv
tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
 
Közszolgáltatást végző szervnek minősül – függetlenül attól, hogy milyen szervezeti formában működik
– az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó, illetve e feladat ellátásában közreműködő szerv,
– a közüzemi szolgáltató,
– az egyetemes szolgáltató,
– az állami vagy európai uniós támogatás nyújtásában vagy közvetítésében közreműködő szervezet,
– a jogszabályban közszolgáltatásként megjelölt tevékenységet végző szervezet, valamint
– a jogszabályban előírt, kötelezően igénybeveendő szolgáltatást nyújtó szervezet.
 
A közszolgáltatást végző szerv kizárólag e tevékenységével összefüggésben vizsgálható.
Az alapvető jogok biztosa kivételesen természetes személyek nagyobb csoportja alapvető jogainak súlyos sérelme esetén a hatóságnak nem minősülő szervezet tevékenységét vagy mulasztását is vizsgálhatja.
 
Az alapvető jogok biztosa további jogosítványokkal rendelkezik:
Kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál.
Az alapvető jogok biztosa, illetve a jövő nemzedékek érdekeinek, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesei figyelemmel kísérik a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését.
 
Az alapvető jogok biztosa nem vizsgálhatja
– az Országgyűlés,
– a köztársasági elnök,
– az Alkotmánybíróság,
– az Állami Számvevőszék,
– a bíróság, valamint
– az ügyészség nyomozást végző szerve kivételével az ügyészség tevékenységét.
 
Ha a beadvány alapján feltehető, hogy – e szervek kivételével – a hatóságnak nem minősülő szervezet tevékenysége vagy mulasztása természetes személyek nagyobb csoportjának alapvető jogait súlyosan sérti, az alapvető jogok biztosa kivételesen eljárhat.
 
A biztos nem járhat el
• ha a panaszolt ügyben született jogerős közigazgatási határozat közlésétől számítva több mint egy év telt el;
• ha az eljárás 1989. október 23-a előtt indult;
• ha a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt bírósági eljárás indult, vagy már jogerős bírósági határozat született;
• ha a beadványt benyújtó személy a kilétét nem fedte fel, és annak hiányában a vizsgálat nem folytatható le. (Az alapvető jogok biztosához fordulása miatt senkit sem érhet hátrány.)
 
Az alapvető jogok biztosa a beadványt elutasítja, ha
• az nem felel meg a fenti feltételeknek, vagy
• az nyilvánvalóan alaptalan,
• az ismételten előterjesztett, és érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz, vagy
 
Az alapvető jogok biztosa a beadványt elutasíthatja, ha
• azt névtelenül nyújtották be, vagy
• megítélése szerint a beadványban szereplő visszásság csekély jelentőségű.
 
A panasz benyújtásának módja:
A beadvány és a biztos eljárása illetékmentes. Az állampolgárok panaszaikat írásban és szóban személyesen nyújthatják be. A kérelemhez célszerű csatolni az ügyben eddig keletkezett és az elbíráláshoz szükséges iratok másolatát. Amennyiben az alapvető jogok biztosának, szakmai helyetteseinek, illetőleg a hivatalnak kifejezetten panaszt kíván küldeni e-mailben, szíveskedjék a
 
panasz@ajbh.hu
címet használni, amelyet kizárólag erre a célra tartunk fenn.
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy az e-mailben benyújtott panaszok intézése is az ügykezelés általános szabályai szerint zajlik, és a válaszadás alapvetően hagyományos módon, postai úton történik. Az érdemi intézkedés érdekében szíveskedjék állandó lakcímét, illetve postai levelezési címét a beadványban megadni. Ennek hiányában az e-mailben érkezett panaszával érdemben nem foglalkozunk. Ha a beadványt benyújtó személy kéri, kilétét a biztos nem fedheti fel.
 
levélcím: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1387 Budapest Pf. 40.
 
Ha személyesen szeretné felkeresni a panaszirodát, javasoljuk, ezt a beadványban jelezze, vagy telefonon kérjen előre időpontot!
 
telefon: (06-1) 475-7100 fax: (06-1) 269-1615
A panasziroda nyitvatartási ideje:
hétfő::
 
kedd-csütörtök: 
péntek:
 
09-16 óra között, behívás esetén:
16-18 óra között 
09-16 óra között
09-12 óra között.
címe:  Budapest V. ker., Nádor u. 22. 
 
Fontos, hogy tudja:
• Az alapvető jogok biztosának eljárására nem vonatkozik a 30 napos ügyintézési határidő.
• Az alapvető jogok biztosa eljárása során független, intézkedését kizárólag az Alkotmány és a törvények alapján hozza meg. Ha a lefolytatott vizsgálat alapján arra a megállapításra jut, hogy alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásság áll fenn, annak orvoslására ajánlást tehet, az érintett hatósághoz, illetve annak felettes szervéhez, közszolgáltatóhoz vagy jogalkotó fórumhoz címezve.
• Az alapvető jogok biztosához fordulása miatt senkit sem érhet hátrány.
 
 
 
Forrás: http://www.obh.hu/
0.005 mp